Pravilnik CTU

 

Na osnovu  Statuta CROATIE  TIPLERSKE  UDRUGE (CTU) na Skupštini CTU-e održanoj dana ­­­ 21.02.2004  godine  u  Osijeku  i  odluke o izmjeni Pravilnika od 12.12. 2010. na Skupštini u Našicana , usvojen je NATJECATELJSKI PRAVILNIK

 

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U natjecanju po ovom pravilniku mogu učestvovati članovi uzgajivači golubova engleskih tiplera  koji su ispunili financijske obveze prema CTU-i za tekuću  godinu .

Članak 2

Natjecateljski golubovi engleski  tipleri  juniori moraju nositi prsten CTU-e, a  golubovi tipleri  seniori mogu imati oznake drugih udruga.

Mladi golubovi su ona grla koja nose prstenje tekuće godine. Kažnjivo je starim golubovima stavljati prsten iz tekuće godine. Svaka radnja ove vrste predstavlja stegovnu povredu.

Golub na natjecanju smije imati samo jedan prsten sa oznakom udruge i godinom.

Prsten CTU-e može dobiti samo član koji je ispunio financijske obveze prema udruzi.

Golub u jednoj natjecateljskoj sezoni smije letjeti samo za jednog natjecatelja.

Članak 3.

Natjecateljsko jato može imati  najmanje tri (3), a najviše dvadeset  golubova engleskih tiplera.  Let je ispravan ako sleti  isto jato golubova koje je i poletjelo.

Članak 4.

Natjecanje mora početi u točno određeno vrijeme utvrđeno ovim Pravilnikom, ukoliko se natjecatelj ne pozove na članak 13. ovog  Pravilnika.

Članak 5.

Natjecanja se održavaju subotom, nedjeljom i državnim praznicima koji su spojeni sa vikendom (ponedjeljak ili petak).

Natjecanja se održavaju od 1. travnja do 30. rujna.

Natjecanja sa starim golubovima (seniori) se održavaju u mjesecima: travanj ,svibanj i lipanj, a sa mladim golubovima (juniori) u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu.

Službene termine za natjecanje utvrđuje  Natjecateljska komisija CTU-e  i dostavlja ih  svim natjecateljima.

Članak 6.

Natjecatelji dostavljaju svoje prijave za natjecanje  predsjedniku NK CTU-e.

Rok za podnošenje prijava i podataka koje prijava mora sadržavati određuje Predsjedništvo CTU-e.

Raspored natjecanja sa imenima natjecatelja i sudaca objavljuje se u Glasniku CTU-e najmanje 7 dana  prije početka natjecateljske  sezone.

Članak 7.

Natjecateljske zapisnike, kao i ostale tiskanice osigurava CTU i dostavlja ih natjecateljima na njihov zahtjev, prema potrebama.

Članak 8.

Natjecateljski zapisnici imaju trajnu vrijednost CTU-e. Pohranjuju se u pismohranu, koju čuva tajnik CTU-e.

Članak 9.

Ukoliko natjecatelj odustane od natjecanja dužan je min. 48  sati ranije obavijestiti predsjednika natjecateljske komisije CTU-e, jer u suprotnom snosi sve troškove koji zbog toga nastanu.

Članak 10.

U slučaju nedolaska suca na vrijeme starta natjecatelju je dopušteno naći zamjenu i startati uz odgodu . (vidi članak 13. ).

II   ČLANARINA –NATJECATELJSKI ULOG

Članak 11.

Svaki natjecatelj dužan je uplatiti članarinu i natjecateljski ulog u iznosu koji odredi nadležno tijelo CTU. Uplate se ne mogu vraćati.

III   NATJECANJE

Članak 12.

Natjecateljska komisija CTU-e ,najkasnije 45 dana prije početka sezone određuje veći broj natjecateljskih termina od čega natjecatelj može izabrati :

– dva termina za seniore

– dva termina za juniore

– jedan termin za Kup Hrvatske

– jedan termin za Međunarodno mladi

– jedan termin za Najduži dan

– jedan termin za Let grada Vukovara

U jednoj natjecateljskoj godini natjecatelj može prijaviti najviše osam (8) letova za  natjecanje. Za seniorske letove dopušteno je natjecati se samo sa seniorima. Kup i Najduži dan opušteno je natjecati se seniorima, juniorima ili mješovitim jatom.Rezultat se zbraja  kao seniorski.

Članak 13.

Vrijeme starta po mjesecima određuje natjecateljska komisija za svaku sezonu , a u skladu sa odlukom skupštine .

Natjecatelju je dopušteno odgađanje starta 2 x  petnaest (15) minuta, u vremenu od trideset (30) minuta. To odgađanje natjecatelj priopćava sucu.

Članak 14.

Natjecateljski zapisnici dostavljaju se Predsjedniku natjecateljske komisije CTU-e u roku od  tri radna (3) dana od održanog natjecanja. Predsjednik NK  dužan je voditi urudžbenu knjigu pristiglih zapisnika.  Kod diskvalifikacija se objavljuju razlozi i osnove po kojima je do njih došlo.  Nakon održanih natjecanja i verifikacije od strane članova Natjecateljske komisije,  članove Udruge  izvješćuje se  o postignutim rezultatima.

-Natjecateljska komisija je dužna verificirati rezultate do 20. u mjesecu za prošli mjesec i predati ih tajniku CTU-e.

IV   NAGRADE

Članak 15.

Nagrade se dodjeljuju prema financijskim mogućnostima udruge za slijedeće postignute rezultate:

–  tri najduža leta  sa seniorima (pehar +diploma)

–  tri najduža leta sa juniorima (pehar + diploma)

–  pobjednik za Kup, Najduži dan, Međunarodno mladi i Let grada Vukovara dobiva pehar i diplomu. Drugo i treće plasirani dobivaju diplomu.

– Za Kup natjecanje pobjedniku se dodjeljuje i prijelazni pehar kojeg natjecatelj osvaja u trajno vlasništvo za tri (3) uzastopne pobijede.

– Ukupni pobjednik: – Zbroj četiri najbolja rezultata (uvjet dva rezultata seniorskog djela natjecanja,KUP-a,ND i dva iz juniorskog) – pehar + diploma.

Odlukom Predsjedništva CTU-e stimulativnim nagradama nagrađuje se ukupni pobjednik, najduži let sa seniorima, najduži  let  sa  juniorima i postavljanje novog rekorda.

Ukoliko čisto juniorsko jato izleti rekord za KUP ili Najduži dan , rezultat se priznaje kao juniorski rekord .

Članak 16.

Diplomom se nagrađuju svi letovi od deset (10) i više sati sa seniorima, kao i osam (8) i više sati sa juniorima. Mjerodavna je vrsta natjecanja, a ne prsten na nozi goluba.

-Letovi ispod ovih normi se ne nagrađaju.

V  SUDAC – NJEGOVI ZADACI I OBVEZE

Članak 17.

-Sudac može biti osoba koja je član CTU-e i nije u bliskim  obiteljskim ili rodbinskim vezama sa natjecateljem .

-Suditi može osoba s navršenih šesnaest (16) godina starosti.

-Natjecanje koje se održi bez delegiranog suca ili  zamjene, biti će diskvalificirano.

Članak 18.

-Sudac je dužan doći na mjesto natjecanja petnaest (15) minuta prije utvrđenog starta.

-Ne dozvoljava se raniji dogovor između natjecatelja  i  suca o odgađanju  starta.

-Sudac osobno mora pregledati prstenje golubova koji se natječu, te u natjecateljski zapisnik unijeti: ime i prezime natjecatelja, adresu, vrstu i datum natjecanja, godinu legla, broj prstena, boju i spol golubova koji se natječu, znakove za prekid natjecanja itd.

-Vrijeme starta dužan je upisati istog trenutka kada su golubovi pušteni.

-Sudac je dužan ispisati tri zapisnika, dva za CTU i jedan natjecatelju.

Članak 19

Ukoliko sudac nije iz mjesta natjecanja ,a nema odgovarajući prijevoz natjecatelj mu je dužan osigurati prenoćište.Putne troškove dolaska do natjecatelja snosi sudac

Članak 20.

-Sudac je u svemu dužan pridržavati se odredbi ovog Pravilnika,poznavati  ga i imati ga kod sebe na  suđenjima.

-Sudačko  mjesto ne može biti na manjoj udaljenosti od deset (10) metara od golubinjaka,a let može pratiti sa mjesta odakle  najbolje  vidi.

-Sudac je dužan pratiti let golubova od početka do kraja natjecanja i upisivati podatke o letu  u zapisnik.

-Sudac je dužan izvjestiti natjecatelja o početku mjerenja vremena ukoliko je došlo do razdvajanja ili gubljenja golubova iz vida, te isto vrijeme evidentirati u zapisnik.

-U slučaju nužnog neprisustvovanja obavezan je nadzor prepustiti drugoj osobi –

sucu, kojega on odabere, a vrijeme neprisustvovanja i ime zamjenika se upisuje u zapisnik.

Članak 21.

Po završetku leta dužan je prekntrolirati brojeve prstenja golubova koji su letjeli i to evidentirati u zapisnik.

Članak 22.

Opravdano spriječen sudac dužan je naći odgovarajuću zamjenu i o tome izvijestiti Natjecateljsku komisiju i natjecatelja.

Protiv suca koji se neopravdano ne odazove suđenje, NK podnosi stegovnu prijavu.

Članak 23.

Svaki član  CTU-e koji nije zadovoljan radom suca ili kontrolora  može dostaviti pismeni prigovor natjecateljskoj komisiji CTU-e u roku od tri radna dana.Ako natjecatelj tako ne postupi, a svoje nezadovoljstvo iskazuje prepričavanjem i  klevetanjem, protiv njega će se pokrenuti stegovni  postupak.

Članak  24.

Ukoliko je opravdano spriječen  natjecatelj ne mora biti prisutan na natjecanju ali mora imenovati zamjenika-domaćina kojeg evidentira u zapisnik.

VI   LET GOLUBOVA ENGLESKIH TIPLERA

Članak 25.

Pravilan let golubova je kada golubovi lete zajedno u jatu i u vidokrugu suca.

-Golubovi koji lete moraju biti u vidokrugu suca svakih 60 minuta, izvan vidokruga suca golubovi mogu biti samo prva dva (2) sata. Po isteku 120 minute  moraju biti viđeni u pravilnom letu.

Nepravilan let golubova su : razdvojen let, pojedinačna ili potpuna nevidljivost golubova koji su poletjeli i ostale situacije koje su u suprotnosti sa pravilnikom.

Vrijeme leta jata je vrijeme sletanja prvog goluba ili davanje znaka za prekid natjecanja.

Nepravilan let golubova može trajati 60min. Ukoliko se u tom vremenu nepravilnost otkloni natjecanje se nastavlja.

Tijekom 60 min nepravilnog leta natjecatelj može dati znak za prekid natjecanja kada god želi.

Nestali golubovi moraju biti viđeni do isteka 60 minute od evidentiranog vremena nevidljivosti .

Članak 26.

Noćni let golubova smatra se ispravnim ako su golubovi letjeli sukladno odredbama ovog pravilnika važećim za dnevni let.Paljenje svijetla  ne smatra se znakom za prekid leta ali kada se jednom upali ne smije se više gasiti do kraja  leta.

Članak 27.

Let golubova se završava:

I– slijetanjem jednog goluba iz jata

II– znakom za prekid natjecanja

III– diskvalifikacijom.

-U prvom slučaju sudac upisuje vrijeme slijetanja prvog goluba iz jata u natjecateljski zapisnik. Ostali golubovi iz natjecateljskog jata moraju sletjeti u roku od šezdeset (60) minuta od trenutka slijetanja prvog goluba. Svi golubovi moraju u roku od jednog sata od slijetanja posljednjeg goluba biti u golubinjaku.

Ako golubovi slučajno slete, a nisu uočeni od strane suca bilježi  se zadnje vrijeme kada su viđeni da lete.

-U drugom slučaju natjecatelj izvještava suca da daje znak za prekid. Sudac u

natjecateljski zapisnik upisuje vrijeme davanja znaka za prekid natjecanja. Svi golubovi natjecateljskog jata moraju sletjeti u roku od jednog sata, od trenutka davanja znaka za prekid.

Vrijeme davanja  znaka za prekid ujedno je i vrijeme leta jata. Svi golubovi iz natjecateljskog jata moraju biti u golubinjaku u roku od jednog sata, od vremena slijetanja posljednjeg goluba.

-U trećem slučaju let se prekida kad sudac priopći natjecatelju da je došlo do kršenja odredbi Pravilnika, te upisuje u zapisnik vrijeme kada je nastupila diskvalifikacija  i članak pravilnika po kojem je diskvalifikacija nastupila.

Članak 28.

Golubovi engleski tipleri se ne mogu koristiti kao znak za prekid.

VII KONTROLA  NATJECANJA

Članak 29.

Predsjedništvo CTU-e  imenuje svake godine određeni broj kontrolora natjecanja koji rade prema uputama Predsjednika NK.

Članak 30.

Kontrolor  ne smije uticati na rad suca i tijek natjecanja.

Kontrolor  natjecanja dužan je napisati  izvješće o izvršenoj kontroli i poslati ga u roku od tri radna dana predsjedniku NK  CTU-e.

VIII  DISKVALIFIKACIJA

Članak 31.

-Ako golubovi koji se natječu prekrše neku od odredbi ovog Pravilnika, sudac će takav let diskvalificirati.

-Diskvalificirati će se golubovi koji na startu, za vrijeme ili na završetku natjecanja slete na udaljenosti većoj od šezdesetpet (65) metara od golubinjaka.

-Ako golub ili golubovi na samom startu slete u krugu od 65 metara od golubinjaka natjecatelj ih ima pravo u roku od pet (5) minuta ponovno potjerati, a ako mu to ne uspije let se diskvalificira.

-Ukoliko golub ili natjecateljsko jato na završetku natjecanja sleti u krugu od 65 metara od golubinjaka, a natjecatelj ih ne može uvesti u golubinjak u roku od jednog sata od slijetanja posljednjeg goluba dopušteno mu je da ih uzme sa mjesta gdje su sletjeli. Ako mu to ne uspije let se diskvalificira.

Članak 32.

-Diskvalificirati će se natjecatelj koji nedopuštenim radnjama utječe na let golubova, kao i natjecatelj koji svjesno ili nesvjesno dopusti da mu za vrijeme leta iz golubarnika izleti tipler ili tipleri.

-Golubinjaci,žićani ispusti,sletišta moraju ostati do kraja natjecanja isti kao na startu

REALIZACIJA PRAVILNIKA

Članak 33.

Radi dosljednog provođenja ovog Pravilnika nadležno tijelo Skupštine bira natjecateljsku komisiju od tri člana.

Članak 34.

Natjecateljska komisija CTU-e organizira natjecanja i stara se za njihovu regularnost.U slučaju bilo kakvih propusta u natjecanju odgovorna je i ovlaštena da podnese prijedlog za pokretanje stegovnog  postupka  Stegovnoj komisiji.

Članak 35.

Na odluke Natjecateljske i Stegovne  komisije prigovor se podnosi u roku od petnaest ( 15) dana po primitku odluke ili objavljivanja rezultata  Predsjedništvu CTU-e.

Članak 36.

Predsjedništvo donosi Odluku o prigovorima u roku od trideset (30) dana po primitku.

Članak 37.

Natjecateljska komisija radi pravovaljano ukoliko joj je prisutna natpolovična većina članova.

Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 38.

Za svoj rad Natjecateljska i Disciplinska komisija odgovorne su Predsjedništvu, a Predsjedništvo, Skupštini CTU-e.

X   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

Članak 40.

Za tumačenje i provođenje ovoga Pravilnika nadležna  je Skupština  CTU-e.

Osijek , 12.12.2010. g.

Predsjednik CTU-e

Branimir Rozman

 

IZMJENE  NATJECATELJSKOG  PRAVILNIKA  OD 12. PROSINCA 2010. DO 29.LISTOPADA 2017.

Od usvajanja novog Natjecateljskog pravilnika 12. prosinca 2010. do zaključno sa zadnjom Skupštinom od 29.listopada 2017. godine izvršene su izmjene i nadopune istog.

-Skupština od 8. prosinca 2013. dodaje novi stavak u članku 13.koji glasi:

 Natjecatelj je za vrijeme natjecanja, a kod koga nije zvanična kontrola,

  obvezan   javiti  Natjecateljskoj komisiji ako golubovi prelete 16 sati u

  seniorskim i 14 sati u juniorskim trkama. U protivnom NK  taj rezultat će

  diskvalificirati.

-Skupština od 23. Studenog 2014. dodaje novi stavak u članku 13. koji glasi:

 Po završetku pojedinog natjecanja natjecatelj je dužan  rezultat priopćiti

 Predsjedniku Natjecateljske komisije –odmah po završetku trke, u protivnom

 NK taj rezultat će diskvalificirati. Tu informaciju Predsjednik NK  zadržava

 do okončanja  natjecanja u tom terminu. 

-Skupština od 29. listopada 2017. godine mijenja članak 5. i članak 12 dodaje novi stavak stavak  koji sada glasi :

Dozvoljava se da u razdoblju 01.04. do 30.06. (Seniorski termini, Kup i Najduže dan ) lete juniori u čistom ili mješovitom jatu ,

-Skupština od 29. listopada 2017. godine mijenja članak 15. Stavak 6 koji sada

  glasi :

-Ukoliko čisto juniorsko jato izleti rekord u razdoblju 01.04. do 30.06. rezultat se PRIZNAJE kao juniorski rekord .

-Skupština od 29. listopada 2017. godine mijenja članak 15. dodaje novi stavak  koji

  glasi :

Nagrade  seniorskog  dijela natjecanja 1.4-31.6

Zlatni prsten seniori –najduži let u tom razdoblju ( seniori, juniori, miješano jato)

diploma, pehar,vreća hrane , majstor tipl sporta >18, velemajstor tipl sporta >20 sati

majstor tipl. sporta juniori >16, rekord juniori , velemajstor tipl. sporta >18

Nagrade  juniorskog dijela natjecanja 1.7-30.9

zlatni prsten juniori

diploma, pehari, vreća hrane

majstor tipl. sporta juniori >16, rekord juniori , velemajstor tipl. sporta >18 sat

Definicija rekorda:

Najduži let sa čistim seniorskim ili juniorskim jatom

Najduži let sa mješovitim jatom  tretira se  kao seniorski rekord

Rekordom se smatra najduži let u jednom terminu (sub, ned), rekord može biti srušen već u slijedećem terminu sub- ned, tijekom sezone može biti neograničeni broj rekorda.

Nagrada za rekord

Zadnji rekord juniori – seniori  2 vreće hrane ostali 1 vreća hrane.

SKUPŠTINA CTU –a

 

 

CROATIA TIPLERSKA UDRUGA

 

TUMAČENJE  NATJECATELJSKOG PRAVILNIKA –PRIRUČNIK ZA SUĐENJE I KONTROLU

 

Prema odluci Skupštine od 23. Studenog 2014. godine , radi ujednačenog suđenja, a kao Priručnik mlađim članovima koji sude i idu u kontrolu, dajemo tumačenje pojedinih članaka NP :

Ovo tumačenje je prema onome što piše u Pravilniku i obvezno ga je pridržavati se.

Osnovni cilj objave ovakvog tumačenja je dase izbjegnu nedoumice i  ista pravila vrijede  za sve.

Znači, ovo je tumačenje Natjecateljskog pravilnika koji je usvojen 12.prosinca 2010. i

izmjena koje su donesene na Skupštinama  do 23. prosinca 2014. godine.

Start golubova je u većini slučajeva u mraku. Dok traju pripreme za start  svjetlo može biti  upaljeno. Kada se golubovi puštaju svijetlo treba da je ugašeno, odnosno ako je upaljeno pri puštanju, mora biti upaljeno  do kraja trke ! Članak 32. Stavak 2 .

*

Kada su golubovi ispravno startali prema članku 25. mogu biti svi izvan vidokruga suca prva 2 sata, što znači ako su bili nevidljivi da po isteku 120 minute moraju biti viđeni u pravilnom letu.

Ako se golubovi tijekom prva sata  vide ,moraju zadovoljavati ostale stavke iz članka 25.

*

Sudac je uvijek dužan izvijestiti natjecatelja o početku mjerenja vremena razdvajanja ili gubljenja gulubova iz vida, pojedinačno ili cijelog jata , te isto vrijeme evidentirati u zapisnik. Članak 20.

Vrlo se različito tumači što je razdvajanje, odnosno što je zajednički let- kod nas, a osobito u svijetu?  Što je let u vidokrugu ? Mi smo mišljenja da je spajanje, odnosno zajednički let, kada golubovi lete u istom pravcu, na istoj visini i vrlo maloj udaljenosti jedan od drugog ! Mislimo da je to jedno od najstrožih tumačenja. To je važno, jer o tome zavisi dali će sudac početi bilježiti razdvajanje ili ne- odnosno dali će priznati spajanje ili ne !

Da podsjetimo :

 

  • Pravilan let golubova: Kada golubovi lete zajedno u jatu i u vidokrugu suca.
  • Nepravilan let golubova: Razdvojen let , pojedinačna ili potpuna nevidljivost golubova koji su poletjeli i ostale nepravilnosti koje su u suprotnosti sa pravilnikom.

Često se spominje do isteka 60 –te  minute, da pojasnimo, to je do isteka 59 minuta i 59 sekundi

Npr. 60 minuta je  vrijeme od 12,00  do  12 sati,59 minuta i 59 sekundi, u 13,00 počinje 61 minuta ili prva minuta slijedećeg sata.

 

  • Vrijeme leta jata je vrijeme slijetanja prvog goluba ili vrijeme davanja znaka za prekid leta- natjecanja, u roku od 60 minuta moraju svi golubovi sletjeti i u roku od 60 minuta od slijetanja posljednjeg goluba moraju biti dostupni sucu na pregled

 

  • Prilikom ispunjavanja Zapisnika o letu, kod upisa vremena NEPRAVILAN LET sudac u tekstu mora napisati koja je nepravilnost –golubovi izvan vidokruga-zagub ili golubovi razdvojeni, jer o tome zavisi daljnje postupanje !

 

*

Sudac može pisati u zapisnik samo ono što vidi ! Članak 25. i članak 27.

U nastavku je nekoliko situacija koje se mogu desiti na natjecanju

 

-Ako je sudac  priopćio natjecatelju da u 12 ,00 sati upisuje nestanak golubova (zadnji put prije toga su viđeni u ispravnom letu ) –                 

  *do 12, 59:59  pojavljuju se svi zajedno , trka se normalno nastavlja.

 

– Ako je sudac  priopćio natjecatelju da u 12,00 sati upisuje nestanak golubova

* Do  12,59:59 pojavljuju se dva ili jedan golub,u 13,00  sati nastupa diskvalifikacija,   Natjecatelj može prekinuti trku kada god  želi tijekom toga sata , ali ako nisu -po isteku 60  minute svi vidljivi nastupa diskvalifikacija.

Npr

  1.  Ako je sudac  priopćio natjecatelju da u 12,00 sati upisuje nestanak golubova

           u 12,30  natjecatelj prekida  trku – u 13,00 sati nisu vidljivi SVI  golubovi nastupa diskvalifikacija,

 

  1. Ako je sudac  priopćio natjecatelju da u 12,00 sati upisuje nestanak golubova u 12,30  natjecatelj prekida  trku- u  do  12,59:59  se pojave SVI (u jatu ili razdvojeneo ali svi), do 13,29:59  moraju svi sletjeti, do 14,29:29 moraju  svi biti dostupni za pregled prstenja.

 

  1.  Ako je sudac  priopćio natjecatelju da u 12,00 sati upisuje nestanak,   do  12,59:59  pojavljuju se SVI ali razdvojeni i ne spajaju se do isteka 60 minute,natjecatelj ne prekida trku, u 13,00 nastupa diskvalifikacija,  jer sudac nije vidio golubove 60 minuta da lete pravilno u jatu.

    Jedna nepravilnost ne može poništiti drugu nepravilnost, razdvojen let ne može poništiti  vrijeme  za koje golubovi evidentno  nisu bili viđeni da lete u jatu ili obratno.

 

 

Sudac je priopćio natjecatelju da u 12,00 sati upisuje razdvajanje,

                                           I        do  12,59:59 ptice se mogu spojiti i natjecanje se nastavlja, ako se do tada ne spoje u 13,00 nastupa diskvalifikacija.

                                        

                                          II     golubovi lete razdvojeno ali  su SVI  vidljivi,  do  12,59:59  natjecatelj može  prekinuti trku kad god želi i nakon toga   ima sat vremena od trenutka davanja znaka za prekid  da svi golubovi slete i sat vremena od slijetanja  zadnjeg goluba da svi budu u golubinjaku, u suprotnom nastupa  diskvalifikacija.

 

Što je nepravilan let ? Ptice izvan vidokruga i ptice ne lete zajedno !

Članak 25.

Nepravilan let golubova može trajati 60 minuta.

Tijekom 60 minuta nepravilnog leta natjecatelj može dati znak za prekid natjecanja kada god želi.

 

Osnovni cilj je da se spriječi mogućnost da golub kojeg se ne vidi, dulje od jednog sata , negdje stane i da se u postupku dropiranja ponovo pojavi i  upiše rezultat.

Zato je i očigledna razlika u postupku kada su golubovi razdvojeni i neosporno da lete i kada nema jednog ili više golubova duže od jednog sata .

*

Ako su golubovi slučajno sletjeli (sudac i natjecatelj otišli na ručak – golubovi bez nadzora)-sudac bilježi zadnje vrijeme kada su viđeni da lete ! Članak 27. U suprotnom bi bilo da je vrijeme jata to duže što je ručak dulje trajao !

 

Na sreću, neki od ovih primjera se rijetko događaju, najčešće golubovi kada su se potrošili jednostavno stanu, a onda je sve jasno ! Ili još češće, mi prekidamo let jer smatramo da su ptice umorne ili smo zadovoljni rezultatom, a ptice sasvim ispravno lete!

*

Ovo tumačenje Natjecateljskog pravilnika donosi Natjecateljska komisija u suglasju s većim brojem natjecatelja koji svojim rezultatim i dugogodišnjim stažom  mogu donosite vjerodostojne zaključke ! Ovo je nešto što svi zajedno trebamo nadograđivati. Pozivamo sve natjecatelje da tijekom natjecanja i suđenja zabilježe pojedine slučajeve koji se rijetko pojavljuju kako bi dali zajedničko tumačenje ili proširili postojeće !

Važno je da sudac popuni sve predviđene rubrike zapisnika i evidentira događanja na letu.

Također je važno i da kontrolor u svoj zapisnik unese predviđene podatke, time ćemo najviše učiniti na ujednačavanju suđenja i pravilnosti natjecanja.

 

Dana 15. ožujka 2015. godine

Natjecateljska komisija CTU-a

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

* 8+1=?